Reference: Shi XZ and Ao SZ (2002) Analysis of phosphorylation of YJL084c, a yeast protein. Sheng Wu Hua Xue Yu Sheng Wu Wu Li Xue Bao (Shanghai) 34(4):433-8